App voorwaarden

DUNKIN’ DONUTS Nederland – Mobiele App

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER
Versie: December 2018

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dunkin Donuts’ app en aanvullende diensten. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en plichten bij het gebruik van de app. Als je je niet in deze Algemene Voorwaarden kunt vinden, raden wij het je af de app te gebruiken.

De DUNKIN’ DONUTS Nederland mobiele app voor iOS & Android wordt beheerd door wiGroup International BV Met de DUNKIN’ DONUTS app kan je gebruikmaken van kortings acties en sparen voor product vouchers bij deelnemende DUNKIN’ DONUTS locaties. DUNKIN’ DONUTS en wiGroup International doen er alles om het gebruik van de app zo duidelijk mogelijk te maken. Om vervelende situaties te voorkomen zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden opgesteld.

Artikel 1: Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanbieder

DUNKIN’ DONUTS, dat een Loyaliteitsprogramma aan Consumenten aanbiedt via de DUNKIN’ DONUTS app en het achterliggende platform dat wiGroup International BV ter beschikking stelt aan DUNKIN’ DONUTS;

Aankoop

Aankopen die in de app van DUNKIN’ DONUTS zijn aangeschaft;

Account

De persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen de app, waar deze toegang toe krijgt door het invullen van zijn mobiele nummer en wachtwoord;

Actie

Door de Aanbieder zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de Gebruiker dat via de Dunkin’ App wordt gepubliceerd en gecommuniceerd in de vorm van een Voucher, en / of Beloning;

Consument

Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die
gebruik maakt de informatie en functionaliteiten zoals aangeboden in de DUNKIN’ DONUTS app, al dan niet vanuit een persoonlijk account;

De DUNKIN’ DONUTS app

DUNKIN’ DONUTS iOS App en DUNKIN’ DONUTS Android App die gratis te downloaden zijn via de Apple App Store (iOS) of Google Play Store (Android);

DUNKIN’ DONUTS

De opdrachtgever van wiGroup International BV, waarvoor wiGroup International BV het loyaliteitsplatform van DUNKIN’ DONUTS onderhoudt en communiceert;

Gebruiker

De Consument die door middel van een Account gebruik maakt van het de DUNKIN’ DONUTS app en achterliggende platform;

IE-rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Informatie

Door Aanbieder zelf opgegeven informatie met betrekking tot zijn winkel / bedrijf, zoals naam, logo, locatie, winkelcategorie, openingstijden en locatiebeschrijving;

Locatie

De locatie (on- en / of offline) waar de Aanbieder de Consument de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de DUNKIN’ DONUTS app en achterliggende platform.

Login

De gegevens waarmee de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn Account, bestaande uit een combinatie van een wachtwoord met telefoonnummer;

Loyaliteitsprogramma

Het programma dat wordt aangeboden door de Aanbieder via de DUNKIN’ DONUTS app waarmee de Gebruiker door Punten te verzamelen, kan sparen voor korting of voordeel in de vorm van vouchers;

Functionaliteiten

Alle andere eigenschappen en functies van het Platform, buiten het Loyaliteitsprogramma en het ontvangen en uitgeven van Punten, Vouchers en Beloningen om;

Privacy Statement

Het privacy statement van DUNKIN’ DONUTS

 

Punten

Elke keer dat de Consument bij DUNKIN’ DONUTS iets koopt, krijgt de Consument Punten. In de DUNKIN’ DONUTS Applicatie staat de meest actuele punten criteria;

Voucher / Beloning

De (kortings)bon / Voucher die de Consument kan verzilveren bij DUNKIN’ DONUTS;

 • Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform, waaronder ook verstaan wordt elk Loyaliteitsprogramma van iedere Locatie en elk individueel Account. Eventuele voorwaarden van Gebruiker worden hierbij nadrukkelijk afgewezen;

 

 • Dunkin’ Donuts BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn in de Applicaties van het Dunkin’ Donuts Platform te vinden. Indien de Gebruiker het Dunkin’ Donuts Platform blijft gebruiken na wijziging en/ of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangepaste aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet akkoord vindt, kan hij zijn account laten verwijderen door hiertoe een verzoek naar Dunkin’ Donuts BV te sturen;

 

 • Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dunkin’ Donuts BV zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is;

 

 • Indien er Aankopen worden gedaan middels een functionaliteit of link die binnen het mijn Dunkin’ platform gebruikt wordt, gaat de Consument geen rechtsrelatie aan met WiGroup International BV, maar met DUNKIN’ BV. De transactie zal worden verwerkt door DUNKIN’ BV.

Artikel 3. Toegang tot het Dunkin’ Donuts Platform en beschikbaarheid.

 • De Gebruiker moet een Account aanmaken om gebruik te kunnen maken van het Dunkin’ Donuts Platform en de op dat platform aangeboden Loyaliteitsprogramma’s en Functionaliteiten;

 

 • Bij het aanmaken van een Account, staat de gebruiker er jegens WiGroup International BV en Dunkin’ Donuts BV voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account opgeeft, compleet, actueel en juist is. Het is nadrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Loyaliteitsprogramma’s zoals deze worden aangeboden op het Dunkin’ Donuts Platform;

 

 • Het delen van inloggegevens of het delen van een account met meerdere personen is uitdrukkelijk niet toegestaan. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Login van het Dunkin’ Donuts Platform wordt gemaakt. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Login;
 • Indien de Gebruiker weet of het vermoeden heeft dat zijn Account gebruikt wordt door iemand anders, moet de Gebruiker dit direct aan Dunkin’ Donuts BV melden. Tevens dient hij zelf op dat moment zijn Login te wijzigen;

 

 • WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV garanderen niet dat alle onderdelen van het DUNKIN’ DONUTS Platform altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Op geen enkele wijze zijn WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of uitvallen van de werking van het Dunkin’ Donuts Platform. Het verlies van Punten, tegoeden en/of Actievouchers valt hier uitdrukkelijk ook onder;

 

 • WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV zijn te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op/voor het DUNKIN’ DONUTS Platform door te voeren. WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV zijn op geen enkele wijze schadeplichtig of aansprakelijk jegens de Gebruiker vanwege deze wijzigingen;

 

 • Om gebruik te maken van het DUNKIN’ DONUTS Platform is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste apparatuur en de daarbij behorende internetconnectie. WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform;

 

 • Indien WiGroup International BV aanwijzingen heeft dat de gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of indien WiGroup International BV van mening is dat handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden, DUNKIN’ DONUTS BV of WiGroup International BV kunnen toebrengen, is WiGroup International BV te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met het gebruik van het DUNKIN’ DONUTS Platform (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen;

Artikel 4: Dunkin’ Donuts Platform

 • WiGroup International BV biedt de consument het gratis te gebruiken Dunkin’ Donuts Platform waarmee hij/zij acties kan uitvoeren, waarvoor de Gebruiker DUNKIN’ DONUTS punten ontvangt welke hij/zij kan inwisselen tegen door de Aanbieder ingestelde beloningen in de vorm van een actie, voordeel en/of korting. Daarnaast biedt DUNKIN’ DONUTS BV een gratis dienst met informatie over aantrekkelijke Acties van Aanbieders in de vorm van een Voucher of Beloning. Deze Vouchers en Beloningen kunnen betrekking hebben op goederen of diensten en zijn door de Aanbieder geïnitieerd.
  De dienstverlening van WiGroup International BV aan een Gebruiker beperkt zich tot het verstrekken van informatie via het mijn DUNKIN’ DONUTS Platform. Hieronder is begrepen het rubriceren, publiceren en communiceren van Acties in de vorm van Vouchers en Beloningen en het bijhouden van opgebouwde of aangekochte tegoeden. Wanneer de Gebruiker besluit deel te nemen aan een Actie of opgebouwde of aangekochte tegoeden te gebruiken, gaat hij een overeenkomst aan met de Aanbieder. Voor zover de Aanbieder de mogelijkheid biedt om via een reserverings- of betalingsdienst direct online te reserveren of af te rekenen, al dan niet door gebruik te maken van opgebouwde of aangekochte tegoeden, maakt een dergelijke dienst onderdeel uit van de overeenkomst die de Gebruiker en de Aanbieder aangaan. WiGroup International BV valt buiten deze (rechts)relatie. WiGroup International BV is ten opzichte van de Gebruiker verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de Aanbieder gebruikte mogelijkheden ter betaling en / of reservering van de door hen aangeboden Actie of het gebruik maken van opgebouwde of aangekochte tegoeden. WiGroup International BV is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de Gebruiker en de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming daarvan;

 

 • De Gebruiker begrijpt en erkent dat de inhoud van de spaarprogramma’s en het doel van de Functionaliteiten door de Aanbieder wordt geïnitieerd. WiGroup International BV heeft derhalve geen invloed op de inhoud van de Loyaliteitsprogramma’s of het doel van de Functionaliteiten aangeboden door de Aanbieder. WiGroup International BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens, aanbiedingen en overige informatie met betrekking tot de in de Loyaliteitsprogramma’s opgenomen informatie;

 

 • Het Dunkin’ Donuts Platform wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting en is een generiek product. De Gebruiker aanvaardt dat het DUNKIN’ DONUTS Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in het Dunkin’ Donuts Platform op het moment van gebruik. WiGroup International BV sluit uitdrukkelijk en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en beschikbaarheid van het Dunkin’ Donuts Platform, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden;

 

 

 • Een Actie heeft een vooraf vastgestelde looptijd. De looptijd is zichtbaar voor de Gebruiker. Na afloop van deze periode geldt de Actie niet meer, is het niet langer mogelijk om een Voucher en/of Beloning te activeren dan wel te verzilveren en kan de Gebruiker geen aanspraak meer maken op de Actie;

 

 • Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, kan iedere Gebruiker maximaal 1 keer een Voucher en/of Beloning activeren om gebruik te maken van dezelfde Actie;

 

 • Na het inloggen met het Account kan de Gebruiker zijn status bij de Aanbieder en de Acties / Vouchers en/of beloningen en/of tegoeden zien en selecteren. De Gebruiker heeft vervolgens de mogelijkheid om de Voucher(s) en/of Beloning(en) te verzilveren indien deze nog niet gebruikt is en / of indien hiervoor genoeg punten verzameld zijn;

 

 • DUNKIN’ DONUTS BV maakt onder andere, maar niet uitsluitend gebruik van online media, social media kanalen, printadvertenties, promotieteams en eventuele andere media uitingen. De content gecommuniceerd via deze kanalen kunnen er op gericht zijn om het Dunkin’ Donuts Platform te promoten en het gebruik van de spaarprogramma en Functionaliteiten binnen het Dunkin’ Donuts Platform te stimuleren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geven deze uitingen geen recht op korting of extra spaarpunten;

 

 • De Gebruiker is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het mijn DUNKIN’ DONUTS Platform;

 

 

 

 • Het is Gebruiker niet toegestaan om:
  1. Gebruik te maken van andere dan de door WiGroup International BV goedgekeurde tools om het Dunkin’ Donuts Platform te gebruiken en/ of te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en / of hardwarematige tools en/ of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Applicatie toegankelijk gemaakte informatie, waaronder de Loyaliteitsprogramma’s van Aanbieder, dan wel om het Dunkin’ Donuts Platform op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  2. Het Dunkin’ Donuts Platform te gebruiken op enige wijze dat tot gevolg heeft dat de systemen van WiGroup International BV worden blootgesteld aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Dunkin’ Donuts Platform of computersystemen van WiGroup International BV of DUNKIN’ DONUTS BV te omzeilen;
  3. Gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via het Dunkin’ Donuts Platform om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van WiGroup International BV;
  4. De via het Dunkin’ Donuts Platform verkregen Punten en/of Vouchers en of tegoeden (digitaal) te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  5. Inbreuk te maken op de rechten van WiGroup International BV en / of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, tenzij WiGroup International BV of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat;
  6. Het Dunkin’ Donuts Platform te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement, of enige geldende wet- en/ of regelgeving;
  7. In het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform te handelen op enigerlei wijze die onrechtmatig is, of de belangen en goede naam van WiGroup International BV én DUNKIN’ DONUTS BV kan schaden, of;
  8. Derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • WiGroup International BV kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De Gebruiker gaat door het verzilveren van een Voucher en/of Beloning, of het opwaarderen / afwaarderen van het spaartegoed, geen overeenkomst aan met WiGroup International BV. WiGroup International BV zèlf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de Gebruiker op grond van een Actie, of anderszins;

 

 • WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV zijn op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit het gebruiken van de aangeboden Functionaliteiten, activeren en / of verzilveren van Acties en / of Vouchers en / of het opwaarderen / afwaarderen van het spaartegoed door de Gebruiker / Consument. WiGroup International BV en DUNKIN’ DONUTS BV leveren via het Dunkin’ Donuts Platform slechts Vouchers en/of Beloningen en /of een virtueel tegoed aan de Gebruiker. WiGroup International BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de Gebruiker / Consument en de Aanbieder. De in een Actie vermelde prestatie levert de Aanbieder aan de Gebruiker / Consument voor eigen rekening en voor eigen risico. WiGroup International BV is ten opzichte van de Gebruiker / Consument verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de Aanbieder. WiGroup International BV kan op geen enkele wijze worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder;

 

 • Voor zover de Aanbieder de mogelijkheid biedt om via een reserverings- of betalingsdienst direct online of op locatie af te rekenen of te reserveren, maakt een dergelijke dienst onderdeel uit van de overeenkomst die de Gebruiker / Consument en de Aanbieder aangaan. WiGroup International BV valt buiten deze (rechts)relatie. WiGroup International BV is ten opzichte van de Gebruiker / Consument verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de Aanbieder gebruikte mogelijkheden ter betaling en/of reservering van de door hem aangeboden Actie, producten of diensten. WiGroup International BV kan dan ook niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die door het mogelijke gebruik van deze betalings- en/of reserveringsdiensten ontstaat;

 

 • WiGroup International BV zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat het Dunkin’ Donuts Platform zonder technische storingen functioneert. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van het Dunkin’ Donuts Platform storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. WiGroup International BV en / of DUNKIN’ DONUTS BV kan de beschikbaarheid van het Dunkin’ Donuts Platform of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. WiGroup International BV aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een Consument door het uitblijven van beschikbaarheid van het Dunkin’ Donuts Platform, het ontstaan van technische storingen of dataverlies;

 

 • Iedere aansprakelijkheid van WiGroup International BV en / of DUNKIN’ DONUTS BV voor andere dan directe schade (‘indirecte schade’), waaronder inbegrepen – doch niet beperkt tot- gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van WiGroup International BV en / of DUNKIN’ DONUTS  BV wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en / of documenten en /of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer;

 

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DUNKIN’ DONUTS BV wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 6: IE-rechten

 • De IE-rechten met betrekking tot het Dunkin’ Donuts Platform, de mijn DUNKIN’ DONUTS Apps, en alle door WiGroup International BVen DUNKIN’ DONUTS BV gebruikte uitingen in verschillende media, alsmede de via het Dunkin’ Donuts Platform toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio-, en beeld- of fotomateriaal, behoudens de informatie en logo’s van DUNKIN’ DONUTS opgenomen in de spaarprogramma’s van Aanbieders, berusten bij WiGroup International BV en / of haar licentiegevers.

 

 • Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft WiGroup International BV de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 

 • Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Consument of Gebruiker over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten;

 

 • Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan WiGroup International BV of DUNKIN’ DONUTS  BV toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van WiGroup International BV is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van WiGroup International BV en / of DUNKIN’ DONUTS  BV zal, indien dit door WiGroup International  BV of DUNKIN’ DONUTS  BV noodzakelijk worden geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instanties.

Artikel 7: Privacy

 1. Bij het aanmaken van een Account, gedurende het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform worden (persoons-)gegevens aan WiGroup International BV verstrekt. Deze gegevens zullen conform het Privacy Statement van WiGroup International BV en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8: Duur & Beëindiging

 • Op elk gewenst moment heeft de Gebruiker het recht om het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform te staken en het eigen Account te verwijderen;

 

 • Bij het verwijderen van het Account en het beëindigingen van het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om het Dunkin’ Donuts Platform te gebruiken en wordt de toegang tot het afgesloten gedeelte van het Dunkin’ Donuts Platform direct ontzegd.

 

 • Op het moment van beëindiging en / of verwijdering van het Account, heeft de Gebruiker geen recht op enige vergoeding voor de Punten of Vouchers of tegoeden die nog niet gebruikt, geactiveerd of ingewisseld zijn voor zaken die via het Dunkin’ Donuts Platform zijn geregeld, gereserveerd of aangekocht, maar die buiten de werking van deze Algemene Voorwaarden vallen, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende partij. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook de aangekochte tegoeden en / of cadeaubonnen.;

 

 • Overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement en / of de Algemene Voorwaarden, met inachtneming van de geldende wet en regelgeving, blijft WiGroup International BV gerechtigd om alle informatie die de gebruiker aan WiGroup International BV heeft verstrekt te gebruiken. WiGroup International BV zal echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle informatie die de Gebruiker in zijn Account heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren.

 

 • Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn beëindiging van de overeenkomst te overleven, zullen tussen Dunkin’ Donuts BV en Gebruiker van kracht blijven.

Artikel 9: Diversen

 • Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

 • Alle geschillen die tussen Consument / Gebruiker en Dunkin’ Donuts BV ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

 

 • Dunkin’ Donuts BV mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn enige mogelijkheid om het gebruik van het Dunkin’ Donuts Platform te staken en zijn Account te verwijderen.

Artikel 10: Overmacht

 • DUNKIN’ DONUTS BV en / of WiGroup International BV is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van het mijn DUNKIN’ DONUTS Platform indien sprake is van overmacht.

 

 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers, en/of afwezigheid van voor Dunkin’ Donuts BV en / of wiGroup International BV cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, storing of onderbreking van de internetverbinding, telefoonverbinding, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Dunkin’ Donuts BV en / of WiGroup International BV, tekortkomingen van door Dunkin’ Donuts BV en / of WiGroup International BV ingeschakelde derden, de niet beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Scroll Up